Upravit stránku

Ošetřovatelská péče v Nemocnici Vyškov, p.o.

Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka. Ošetřovatelskou péčí se rozumí soubor odborných činností zaměřených na prevenci, udržení, podporu a navrácení zdraví jednotlivců, rodin a osob, majících společné sociální prostředí nebo trpících obdobnými zdravotními obtížemi. Součástí ošetřovatelství je péče o nevyléčitelně nemocné, zmírňování jejich utrpení a zajištění klidného umírání a důstojné smrti.

Ošetřovatelství v ústavní i ambulantní péči si vytvořilo vlastní pole působnosti, v němž ošetřovatelský personál pracuje výrazně samostatněji. Charakteristickými rysy ošetřovatelství je individualizovaná péče založená na vyhledávání a plánovitém uspokojování potřeb člověka ve vztahu k jeho zdraví nebo potřebám vzniklých nebo pozměněných onemocněním.

Tato činnost vyžaduje kvalitní organizaci, řízení a kontrolu. K moderním trendům ošetřovatelství patří mimo jiné poskytování ošetřovatelské péče vícestupňovým způsobem, jehož předpokladem je ošetřovatelský tým složený z ošetřovatelského personálu s různou úrovní kvalifikace.Kompetence těchto pracovníků jsou vymezeny podle stupně dosaženého vzdělání a specializace.

Koncepce ošetřovatelství, přijatá MZ ČR v roce 1998, kladla důraz na náročnější a samostatnější práci ošetřovatelského personálu. Otevřela cestu k zajištění kvalitní ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelských standardů, které stanovují kritéria k jejímu poskytování a hodnocení.

Koncepce ošetřovatelství z roku 1998, respektovala doporučení Světové zdravotnické organizace, směrnice EU, doporučení Mezinárodní rady sester a Mezinárodní rady porodních asistentek. Tyto dokumenty určují další vývoj a směr ošetřovatelství a porodní asistence v 21. století.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo v září 2004 metodické opatření č.9 – Koncepce ošetřovatelství, kterým byla nahrazena koncepce z roku 1998. Metodické opatření bylo vydáno k zajištění jednotného postupu při poskytování ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních. Zdůrazňuje nutnost práce metodou ošetřovatelského procesu doprovázeného řádně vedenou zdravotnickou dokumentací jako základního postupu ošetřovatelského personálu při práci se zdravým i nemocným člověkem, jeho rodinou i sociálním prostředím.

Koncepce ošetřovatelské péče v Nemocnici Vyškov, p.o. vychází z výše uvedených principů a ze systému vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařských oborů, vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a jejich zápisu do Registru zdravotnických pracovníků.

Nedílnou součástí léčebného a ošetřovatelského procesu ve zdravotnictví je i sociální práce. Ta je realizována v úzké interdisciplinární spolupráci se zdravotnickými pracovníky, s rodinou pacienta a v součinnosti s příslušnými úřady s ohledem na individuální potřeby a možnosti hospitalizovaného. Sociální péče je určena pacientům, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci a tuto situaci nejsou schopni zvládnout vlastními silami a to z důvodu nemoci, věku, ztráty soběstačnosti, osamělosti aj. Zdravotně sociální pracovnice poskytne bezplatné základní sociální poradenství, které pomůže pacientovi a jeho rodinným příslušníkům zorientovat se v konkrétním problému a nabídnout účinné řešení jejich situace.

  • v rámci sociálně-právního poradenství jsou poskytovány informace k sociálnímu zabezpečení (dávky důchodového pojištění, pomoci v hmotné nouzi, příspěvek na péči apod.).
  • v případě propuštění klienta ze zdravotnického zařízení do domácího prostředí jsou poskytnuty informace k zajištění následné péče – ambulantní/terénní forma sociální služby (pečovatelská služba, odlehčovací služba aj.), zavedení domácí zdravotní péče apod.
  • pokud není možný návrat klienta do přirozeného prostředí, pak jsou poskytnuty informace vedoucí k zajištění následné péče v pobytové sociální službě – domovy pro seniory, domovy se zvláštní režimem, nebo hospici či rehabilitačním zařízení aj.
  • pozornost je věnována i osobám bez přístřeší, kterým je nabídnuta pomoc při vyřizování příslušných dávek ze systému sociálního zabezpečení vč. zprostředkování služby sociální prevence – azylové domy, noclehárny aj.
  • poskytovány jsou rovněž informace pozůstalým (vystavení úmrtního listu atd.).

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Nahoru